Case: Implementering - Nordstrom

Case: Implementering – Nordstrom

Implementering – Nordstrom handlar om implementering av digital marknadsföring i butik. Caset är kopplat till del 5, kapitel 23, analys, prioriteringar och genomförande. Del 5 i boken Digital marknadsföring omfattar strategier och taktik vid genomförandet av marknadsföring i digitala kanaler samt utmaningar med genomförandet. Denna del omfattar analys, prioriteringar och genomförande (kapitel 23) samt utmaningar (kapitel 24).

Kort sammanfattning av analys, prioriteringar och genomförande

För att företag ska kunna identifiera applikationsområden för digital marknadsföring som har stort värde för konsumenter och företaget, behövs ansatser och metoder för att identifiera applikationsområden, planering och utvärdering av digitala applikationer. I de optimala fallen finns fullständig information att tillgå för att utveckla applikationer som förbättrar och förenklar interaktioner och kundprocesser, vilket sällan möjligt för de flesta företag. En ansats är därför att prioritera insamling och analys av kritisk information samt komplettera brister i beslutsunderlag med avgränsade experiment. I experiment går det att verifiera eller avfärda de hypoteser som projektet bygger på, dra lärdomar och gå vidare till nästa steg. Kostnader och risker för företag uppskattas genom analys av interna resurser och förmågor, samt konsekvenser för företag under och efter genomförandet av avgränsade experiment.

Bakgrund

Ett vanligt misstag företag gör är att när de ska att investera i digital marknadsföring, så har dess applikationer ett begränsat värde för kunder och företag. Följaktligen finns ett behov av ansatser och metoder som hjälper företag att tydliggöra på vilket sätt digital teknik kan bidra till ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet samt för att identifiera, värdera och implementera digitala applikationer.

Uppgifter

  1. Använd teorier och modeller i kapitel 23 för att beskriva hur Nordstrom i filmklippet arbetar med utveckling av digitala projekt för sina butiker.
  2. Beskriv och argumentera utifrån teorier och modeller i kapitel 23 för hur Nordstrom bör arbeta med att utvärdera, prioritera och implementera projektet i filmklippet.

© Roger Ström